Algemene Voorwaarden

Artikel 1Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Vakbekwaamheidscentrum Barneveld:   Vakbekwaamheidscentrum Barneveld B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld (3771 NA) aan de Energieweg 6, hierna te noemen: VCBarneveld.

b. Aanmelder/opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst met VCBarneveld  sluit terzake een cursus en uit dien hoofde jegens VCBarneveld aansprakelijk is voor de nakoming van de aan de cursus verbonden (betalings)verplichtingen.

c. Deelnemer: De natuurlijke persoon die een opleiding van VCBarneveld volgt en/of deelneemt aan andere activiteiten van VCBarneveld .

d. Aanmelding: het door aanmelder/opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken aan VCBarneveld dat hij een opleiding wil volgen. Deze handeling wordt beschouwd als een aanbod aan VCBarneveld tot het doen inschrijven voor een opleiding en een akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden.

e. Offerte: Een aanbieding van VCBarneveld gericht op het sluiten van een overeenkomst als in rubriek d. van dit artikel gedefinieerd. De geldigheid van een offerte is standaard 2 maanden.

f. Opleiding: een opleiding, cursus, maatwerkcursus of bijscholing waarvan de cursusinhoud  door VCBarneveld is samengesteld uit certificatieschema of in samenwerking met opdrachtgevers.

g. Lesmateriaal: lesmateriaal en overig materiaal welke benodigd zijn ter kennisoverdracht en toepassing tijdens het verloop van de opleiding.

h. Gedetacheerde specialisten:  werknemer(s) door VCBarneveld ter beschikking gesteld aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding van die derde(n).

Artikel 2 Algemeen

2.1 Alle door VCBarneveld mondeling dan wel schriftelijk bekend gemaakte prijzen zijn onderhevig aan btw-heffing. Indien de regelgeving ter zake van enig relevant aspect in de overeenkomst zich wijzigt, dan is VCBarneveld gerechtigd deze nieuwe regelgeving onverkort en met onmiddellijke ingang toe te passen. Van zodanige aanpassing geeft VCBarneveld aan haar opdrachtgever op korte termijn, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aanpassing, via schriftelijk bericht.

2.2 Prijzen voor standaardopleidingen worden vastgesteld bij de start van de cursus en zijn vast gedurende de looptijd van de cursus, met uitzondering van een wijziging in de regelgeving als voorzien in lid 1 van dit artikel.

2.3 Een door VCBarneveld uitgebrachte offerte aan de aanmelder/opdrachtgever voor het verzorgen van een maatwerkopleiding, is tot 2 maanden na de datum waarop de offerte is uitgebracht geldig, tenzij VCBarneveld met degene aan wie zij een offerte uitbrengt uitdrukkelijk een langere termijn is overeengekomen, zulks overigens met onverkorte inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

2.4 Uitvoering van een VCBarneveld offerte vindt eerst plaats na ontvangst van de getekende offerte door de aanmelder/opdrachtgever binnen de in de offerte opgenomen termijn.

Artikel 3 Annuleren van de overeenkomst door de aanmelder/opdrachtgever of Vakbekwaamheidscentrum Barneveld BV

3.1 Bij annulering binnen 2 weken voor de startdatum van de opleiding is de opdrachtgever 35 % van het overeengekomen cursusbedrag aan VCBarneveld verschuldigd.

3.2 Bij annulering binnen 1 week  voor de startdatum van de opleiding is de opdrachtgever 60 % van het overeengekomen cursusbedrag aan VCBarneveld verschuldigd.

3.3 Bij annulering minder dan 2 dagen voor de startdatum van de opleiding is de aanmelder/opdrachtgever 85 % van het overeengekomen cursusbedrag aan VCBarneveld verschuldigd.

3.4 Annuleringen als in de eerste drie leden van dit artikel bedoeld dienen plaats te vinden via een aan VCBarneveld gerichte e-mail met leesbevestiging.

3.5 VCBarneveld heeft het recht zonder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. In geval van annulering zal er steeds naar worden gestreefd dit ten minste veertien dagen voor de geplande aanvang van de cursus bekend te maken.    Na annulering geldt de overeenkomst tussen VCBarneveld en de aanmelder als ontbonden.

3.6 Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.

3.7 VCBarneveld behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een cursus af te gelasten dan wel cursusgroepen samen te voegen. Vakbekwaamheidscentrum Barneveld zal de aanmelder in voorkomendgeval      daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Artikel 4 Deelneming aan de opleiding

4.1 Deelneming aan de opleiding is enkel toegestaan gedurende de opleidingsduur van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.

4.2 De deelnemer die is verhinderd om aan de opleiding deel te nemen, kan op schriftelijk verzoek en na goedkeuring door VCBarneveld voor de desbetreffende opleiding zijn deelname op een andere datum voortzetten.

4.3 De aanmelder/opdrachtgever heeft het recht de deelnemer voor een opleiding te laten vervangen door een ander persoon, indien de betreffende persoon aan de toelatingseisen voldoet en dit voor de aanvang van de opleiding schriftelijk aan VCBarneveld is gemeld.

4.4. Aanmelder/opdrachtgever dient lichamelijke of andere gebreken van de deelnemer, die van invloed kunnen zijn op het volgen van de opleiding, bij de aanmelding kenbaar te maken. Aanwezige (lichamelijke) gebreken bij de deelnemer kunnen voor VCBarneveld aanleiding zijn tot aanpassing van het tarief.

4.5. De deelnemer dient de Nederlandse taal te kunnen lezen en schrijven.

Artikel 5 Examens en certificering

5.1 Indien de deelnemer de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt hij een certificaat.

5.2 Certificering en het verstrekken van bewijs van deelname geschieden op de in de opleidingsinformatie beschreven wijze.

5.3 Deelnemers aan een cursus en/of Examen zijn verplicht zich op verzoek van een docent of een medewerker van VCBarneveld te legitimeren conform de eisen van de Wet op de identificatieplicht.

Artikel 6 Wijzigingen door VCBarneveld

6.1 VCBarneveld is in geval van standaardopleidingen gerechtigd af te wijken van de in de opleidingsbeschrijving dan wel in de overeenkomst genoemde data en cursusplaats(en) indien het aantal aanmeldingen dan wel andere redelijke oorzaken daartoe aanleiding geeft/geven. Van zodanige wijziging geeft VCBarneveld tijdig schriftelijk bericht aan aanmelder/opdrachtgever c.q. de betreffende cursist.

6.2 VCBarneveld is tevens gerechtigd op enig moment in de cursus/opleidingsprogramma’s organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

6.3 Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden geven aanmelder/opdrachtgever geen aanspraak op restitutie noch schadevergoeding in welke zin dan ook.

6.4 Indien sprake is van een maatwerkopleiding is VCBarneveld eveneens gerechtigd tot het aanbrengen van wijzigingen in de lesstof, zij het dan dat VCBarneveld in dat geval vooraf contact zal opnemen met de opdrachtgever om deze van de voorgenomen wijzigingen in kennis te stellen.

Artikel 7 Betalingen

7.1 Het overeengekomen bedrag van de te volgen opleiding dient voldaan te worden binnen 30 dagen na factuurdatum behoudens een in de offerte opgenomen afwijkend betaalschema.

7.2 VCBarneveld behoudt zich het recht voor cursisten uit te sluiten van deelname aan een opleiding, indien niet is voldaan aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. 

7.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen door aanmelder/opdrachtgever is aanmelder/ opdrachtgever aan VCBarneveld de wettelijke rente verschuldigd over de periode waarmee de betalingstermijn is overschreden.

7.4 Het is aanmelder/opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten c.q. te compenseren met welke vordering dan ook. Evenmin kan aanmelder/opdrachtgever ter zake een korting bedingen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 VCBarneveld is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.

8.2 VCBarneveld is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook voor de deelnemer ontstaat in verband met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van VCBarneveld.

8.3 Indien VCBarneveld bij de uitvoering van de opdracht jegens opdrachtgever wanprestatie levert, dan is zij slechts gehouden tot vergoeding van de directe schade van de opdrachtgever, met dien verstande dat het te vergoeden schadebedrag gemaximeerd is tot het totale bedrag voorzien in de overeenkomst tussen opdrachtgever en VCBarneveld. VCBarneveld kan door aanmelder/opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gehouden voor andere schade, hoe ook te noemen, dan voorzien in dit lid.

8.4 VCBarneveld is te allen tijde gerechtigd na het sluiten van de overeenkomst tot het moment van volledige betaling door opdrachtgever, een onmiddellijke opeisbare bankgarantie te vragen, zulks ter grootte van het aan VCBarneveld verschuldigde bedrag, een en ander onder voorwaarden acceptabel voor VCBarneveld en verstrekt door een door VCBarneveld aan te wijzen bankinstelling dan wel een voor VCBarneveld aanvaardbare bankinstelling. De bankgarantie vervalt onmiddellijk op het tijdstip waarop opdrachtgever aan haar financiële verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst, heeft voldaan.

8.5 VCBarneveld is gerechtigd het programma van de opleiding(en) aan te passen of niet uit te voeren wanneer er sprake is van aantoonbare nalatigheid van de aanmelder/opdrachtgever, echter niet eerder dan nadat VCBarneveld aanmelder/opdrachtgever per aangetekende brief in gebreke heeft  gesteld, waarbij een termijn van veertien dagen in acht wordt genomen waarbinnen aanmelder/opdrachtgever alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. Alle kosten, hoe ook genaamd, welke het gevolg zijn van aanmelder/opdrachtgevers nalatigheid, zullen door VCBarneveld bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Aanmelder/opdrachtgever dient deze kosten binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

8.6 Slechts indien er sprake is van opzet of grove schuld van VCBarneveld althans er sprake is dat de aansprakelijkheidsuitsluiting/beperking van VCBarneveld die rechtsgeldig vernietigd is omdat deze in strijd is met een in die situatie toepasselijke dwingendrechtelijke bepaling is VCBarneveld aansprakelijk. De aansprakelijkheid is, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, maximaal  het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de verzekering van VCBarneveld wordt uitgekeerd. Voorafgaand aan een eventuele uitkering is VCBarneveld nimmer verplicht tot betaling van een (deel)vergoeding. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,00 behoudens indien dat bedrag hoger is dan de brutomarge van VCBarneveld op die prestatie. In dat geval is het uit te keren bedrag nooit hoger dan de brutomarge van de ter zake verrichtte prestatie. 

8.7 VCBarneveld bedingt ten behoeve van zijn personeel en/of hulppersonen dat deze niet rechtstreeks aansprakelijk kunnen worden gesteld door de wederpartij.

Artikel 9 Machines

9.1 Indien VCBarneveld een opleiding verzorgt met gebruikmaking van machines of overig lesmateriaal dat door de aanmelder/opdrachtgever  beschikbaar wordt gesteld dient dit in deugdelijke staat te zijn, geen gebreken te vertonen en te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven keuringen met bijbehorende  geldige documenten.

9.2 VCBarneveld is niet verantwoordelijk voor kosten van schade aan de machine of overig lesmateriaal,  ontstaan door nalatigheid onderhoud van de eigenaar.

9.3 Het is VCBarneveld niet toegestaan veranderingen aan de machine of overig lesmateriaal aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten.

Artikel 10 Auteursrecht

Het auteursrecht van het bij de opleiding te verstrekken lesmateriaal berust bij VCBarneveld en/of derden. Met de ondertekening van de overeenkomst verplicht opdrachtgever en/of cursist zich het lesmateriaal niet aan derden ter beschikking te stellen c.q. te vermenigvuldigen.

Artikel 11 Wet Bescherming Persoonsgegevens

VCBarneveld zal gegevens van aanmelder/opdrachtgever c.q. deelnemer opnemen in een geautomatiseerd systeem. De aanmelder/opdrachtgever is verplicht aan VCBarneveld, op eerste verzoek, de voor de administratie benodigde informatie te verschaffen. VCBarneveld zal de bepalingen voortvloeiende uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in acht nemen.

Artikel 12: Gedetacheerde specialisten

12.1 Aansprakelijkheid opdrachtgever

a. De aanmelder/opdrachtgever zal aan de VCBarneveld gedetacheerd specialist vergoeden – en VCBarneveld vrijwaren tegen - alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die de VCBarneveld gedetacheerd specialist in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of VCBarneveld daarvoor aansprakelijk is op grond van de wet en in het bijzonder de artikelen 7:658 (arbeidsomstandigheden), 7:611 (goed werkgeverschap) of 6:108 (schadevordering bij overlijden) uit het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever zal aan de VCBarneveld gedetacheerd specialist de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

b. De aanmelder/opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan VCBarneveld van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient VCBarneveld zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet dat VCBarneveld eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.

c. De aanmelder/opdrachtgever vrijwaart VCBarneveld voor elke aansprakelijkheid van VCBarneveld als werkgever van de VCBarneveld gedetacheerd specialist ter zake van de in dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen. De aanmelder/opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van VCBarneveld verstrekt de aanmelder/opdrachtgever een bewijs van verzekering.

12.2 Aansprakelijkheid VCBarneveld

a. VCBarneveld is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover VCBarneveld deze verplichting niet nakomt, is VCBarneveld, met inachtneming van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van VCBarneveld.

b. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van VCBarneveld is beperkt tot het door VCBarneveld aan de aanmelder/opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door VCBarneveld maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven. Aansprakelijkheid van VCBarneveld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

c. VCBarneveld is tegenover de aanmelder/opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de aanmelder/opdrachtgever, aan een derde dan wel aan de VCBarneveld gedetacheerd specialist zelf, die voortvloeien uit doen of nalaten van de VCBarneveld gedetacheerd specialist. VCBarneveld is tegenover de aanmelder/opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een VCBarneveld gedetacheerd specialist is aangegaan met of die voor hem is ontstaan jegens de aanmelder/opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de aanmelder/opdrachtgever of die derde.

Artikel 13 Toepasselijk Recht

Op alle overeenkomsten die VCBarneveld sluit is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 14 Onvoorziene omstandigheden

Indien zich onvoorziene omstandigheden voor doen die bij het sluiten van de overeenkomst niet waren te voorzien, behoudt VCBarneveld zich het recht voor om die maatregelen te treffen, acties te ondernemen die nodig zijn om het ontstane probleem tot een oplossing te brengen en de eventueel ontstane schade te beperken. De gekozen oplossing zal binnen een redelijke termijn aan de wederpartij schriftelijk worden meegedeeld.

Artikel 15 Klachtenprocedure

a. Klachten kunnen gestuurd worden per e-mail naar info@vcbarneveld.nl. Brieven kunnen gestuurd worden naar ons postadres: Vakbekwaamheidscentrum Barneveld BV, Energieweg 6, 3771 NA, Barneveld. U kunt uw klacht richten aan de kwaliteitscoördinator van het Vakbekwaamheidscentrum Barneveld BV

b. Aan het feitelijk indienen van de klacht worden verder geen vormvereisten gesteld. Alle klachten worden in behandeling genomen, mits deze schriftelijk zijn ingediend.

c Na ontvangst van de klacht bekijkt de kwaliteitscoördinator of deze duidelijk is. Vervolgens wordt er een “eigenaar” toegewezen. De “eigenaar” zal de klacht onderzoeken en hierop eventueel preventieve en/of correctieve acties uitvoeren en/of coördineren. Uw klacht wordt vanzelfsprekend altijd vertrouwelijk behandeld.

d. Het Vakbekwaamheidscentrum Barneveld BV streeft ernaar om de klacht binnen vijf weken af te handelen. Bij complexe klachten kan er een langere periode nodig zijn om de klacht op een juiste wijze af te handelen.    

e. De afhandeling van de klacht zal met de indiener worden besproken, en indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.

f. Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de brancheorganisatie waar het Vakbekwaamheidscentrum Barneveld BV bij is aangesloten.

TCVT, Postbus 154, 3990 DD, Houten

 

Minikraan opleidingmobiele torenkraanSmallegangentruckTelekraan machinistOverslagkraan cursus machinistheftruck ibctelescoopkraanautolaadkraan cursusmobiele torenkraan at 6hijsbegeleiderat 5Sennebogenverreiker 026autolaadkraanbeweegbare hulpgiekReachtr.1Hijsbegeleider opleidingmerlo verreikerheftruck 3 Linde 8trupskraanMRT2150 -2 privilege-4Verreiker Sennebogen opleidingGrondverzet met hijsengrondverzet met hijsfunctieMachinist Mobiele Torenkraanmachinist autolaadkraanTelekraan machinist met hijsbegeleidermanitouverreikerKraanmachinistTorenkraan 123spierings kranenSpiering